najważniejsze przepisy prawne dotyczące elektryki

Najważniejsze przepisy prawne dotyczące elektryki

Spis treści

Instalacja elektryczna ma kluczowe znaczenie dla użytkowników budynku. Decyduje m.in. o warunkach oświetleniowych, użytkowaniu sprzętów elektrycznych, bezpieczeństwie i coraz częściej także o komforcie cieplnym. Jednak żeby instalacja spełniała swoją rolę w sposób prawidłowy i bezpieczny, wykonawca oraz użytkownicy powinni przestrzegać przepisów dotyczących elektryki.

Wybrane przepisy prawne

Wybrane przepisy prawne obowiązujące projektantów, wykonawców oraz użytkowników instalacji elektrycznych:

 1. Sieci i instalacje elektroenergetyczne należy projektować i wykonywać zgodnie z przepisami (m.in. techniczno-budowlanymi) oraz wiedzą techniczną, zapewniając m.in. ochronę przeciwpożarową, bezpieczeństwo użytkowania, oszczędność energii oraz odpowiednie warunki użytkowe. (Art. 5.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).
 2. Instalacje i sieci elektroenergetyczne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, zasadami ochrony środowiska oraz dbałością o jego stan (techniczny i wizualny) (Art. 5.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).
 3. Właściciel lub zarządca budynku powinien co najmniej raz na pięć lat dokonywać kontroli stanu technicznego oraz estetycznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej (Art. 61 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).
 4. Instalacje elektryczne powinny umożliwiać oszczędne i racjonalne zużycie energii, zapewniając przy tym bezawaryjną współpracę z siecią energetyczną, bezpieczeństwo użytkowników, ochronę środowiska oraz zgodność z innymi przepisami prawnymi i normami (Art. 51 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 Nr 54, poz. 348).
 5. Prace związane z eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych (dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu, demontażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych) powinny być wykonywane przez osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji (§ 4. i § 5. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022, Dz.U. 2022, poz. 1392).
 6. Osoby sprawujące nadzór nad wykonawcami instalacji oraz pracownicy techniczni, którzy kontrolują pracę urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru § 4. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022, Dz.U. 2022, poz. 1392).
 7. Instalacje elektryczne powinny dostarczać energię elektryczną o parametrach odpowiednich do potrzeb użytkowników, a także zapewniać ochronę przed zagrożeniami (m.in. porażeniem, przepięciami, pożarem, wybuchem) oraz ochronę przed wibracjami i hałasem (§ 180. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).
 8. Instalacje elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednio dobrane zabezpieczenia, m.in. złącza umożliwiające odcięcie od sieci elektrycznej, urządzenia różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, połączenia wyrównawcze, urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej (§ 183. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690).
 9. Przewody instalacji elektrycznych powinny być prowadzone w liniach prostych, równolegle do ścian i stropów, natomiast przewody o przekroju do 10 mm2 muszą być wykonane z miedzi. (§ 183. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690).
 10. Uziemienie instalacji elektrycznej należy wykonywać za pomocą metalowych elementów budynków, zbrojenia lub sztucznych uziomów, ewentualnie metalowych elementów instalacji wodociągowej, o ile spełniają wymagania Polskiej Normy i uzyskano zgodę na wykonanie uziemienia (§ 184. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690).
 11. Instalacja piorunochronna powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej budynków (§ 184. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690).
 12. Instalacje elektryczne należy wykonywać w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi instalacjami w budynku, a w razie konieczności wymiany przewodów prace nie wymagały naruszenia konstrukcji budynku. (§ 186. i § 187. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)
 13. W budynkach wielorodzinnych należy stosować odrębne obwody odbiorcze do każdego mieszkania lub lokalu. W mieszkaniach należy wyodrębnić obwody oświetlenia, gniazd ogólnych, gniazd w kuchni, gniazd w łazience oraz do odbiorników wymagających osobnych zabezpieczeń (§ 188. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).